نشونِ بی نشون
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


کجاست آنکه دوباره مرا تکان بدهد؟
وچشم های خودم را به من نشان بدهد
تمام عقربه ها زنده اند و می گردند
دل من است که چیزی نمانده جان بدهد!
کجاست آنکه خودم را بگیرد از من و بعد
مرا به دست غزلهای بی کران بدهد
هنوز وقت زیادی برای ماندن هست
چه می شود که زمانه کمی زمان بدهد؟
دلم هوای رسیدن به انتها کرده.....
کجاست آنکه به من جام شوکران بدهد؟
خدای واقعی ام سالهاست گم شده است
کجاست انکه خدا را به من نشان بدهد؟

مدیر وبلاگ : نشون بی نشون
نویسندگان
ﺗﺌﻮﺭﯾﺴﯿﻦ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﮑﻨﻨﺪ،

_#ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺭﺍﻫﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ .

_ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﻓﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﺭﺍﻧﺖ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﭘﺎﺭﺗﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،

_ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺎ
ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺭﺍ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺩﻧﺪ،

_#ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺁﺭﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺻﺪﻫﺎ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺏ، ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ .

_ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﺳﻮﻡ ﺷﺪﻥ ﯾﮏ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺎﻥ،

_ﯾﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﯾﺖ

_ﯾﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﮐﻮﺩ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭﺩ؟؟

_ﺣﻤﯿﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ، ﺑﺎ ﮐﻼﻩ ﻟﺒﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻋﯿﻨﮏ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ، ﺩﺭ ﺻﻒ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ،

_ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﺩﻡ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﮐﻨﻨﺪ،

_ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﮑﯽ ﻭ ﻣﺰﺩﻭﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﻝ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،

_#ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺯﯾﺮﮐﯽ ﻫﺴﺖ، ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ،

_ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩ،

_ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺘﺶ ﺷﺪ،

_ﻣﻮﺝ ﺿﺪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﮔﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ،

_ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ .

_#ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺯﯾﺮﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ،

_ﺯﯾﺮﺍ ﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﮔﻨﺎﺑﺎﺩﯼ ﻭ
ﺍﺳﻔﺮﺍﯾﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺬﺍ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ، ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ .

_ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ

_#ﺣﺴﻦ_ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺑﺒﯿﻨﺪ،

_ﭼﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻻﺳﺖ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﯾﮏ ﺯﻧﺎ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ، ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺯﻧﺎ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﻤﺰﺍﺩ ﭘﻨﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ،

_ﮐﻤﺎﻧﺪﻭﻫﺎﯼ حق ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﺯ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ،

_ﭼﻮﻥ ﯾﮏ ﺻﺪﻡ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

_ﺍﻣﺎ ﮐﻤﺎﻧﺪﻭﻫﺎﯼ ﺣﻘﻪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،

_ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺷﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ،


ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻫﻞ ﺗﻔﮑﺮ؟!....نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 13 اسفند 1394
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای نشونِ بی نشون محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات