تبلیغات
نشونِ بی نشون
نشونِ بی نشون
آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن
بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود
فقط نگاه باشد و نفس
زندگی آنقدرها دوام نمی آورد
همین حالا هم دیر استطبقه بندی: عشق،
ارسال در تاریخ شنبه 20 دی 1393 توسط نشون بی نشون