نشونِ بی نشون

حتمن حتمن توضیحات کلی رو که از تجربیات خود بنده است در آخر مطلب بخونید

دستاورد ها – Achievements

   تکمیل کردن دستاورد ها (Achievements) باعث خواهد شد تا شما مقداری تجربه (Experience) و الماس (Gem) به عنوان پاداش دریافت کنید. دستاورد های دریافتی شما در پرفایل شما و همچنین در مرکز بازی ثبت می شود. هر دستاورد برای شما امتیازی را در مرکز بازی (Game Center) در پی خواهد داشت.

در حال حاضر ۶۶ دستاورد (Achievements) در بازی وجود دارد :

  1-  خزانه ی بزرگتر (Bigger Coffers) :

50px-1_Star ارتقا یک مخزن طلا به سطح ۲ : ۱۰ 22px-XP / ۲  17px-Gem

50px-2_Stars ارتقا یک مخزن طلا به سطح ۵ : ۱۰۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-3_Stars ارتقا یک مخزن طلا به سطح ۱۰ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

 2-  گرفتن دیو ها (! Get those Goblins) :

50px-1_Star کرفتن ۱۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map) ا : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars کرفتن ۵۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map)ا : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars کرفتن ۱۵۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map)ا : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

 3- بهتر و بزرگتر (Bigger & Better) :

50px-1_Star ارتقا ساختمان اصلی (Town Hall) به سطح ۳  : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars ارتقا ساختمان اصلی (Town Hall) به سطح ۵ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars ارتقا ساختمان اصلی (Town Hall) به سطح ۸ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

  4- زیبا و مرتب (Nice and Tidy) :

50px-1_Star برداشت ۵ مانع از نقشه (درخت ، سنگ ، بوته) : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars برداشت ۵۰ مانع از نقشه (درخت ، سنگ ، بوته) : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars برداشت ۵۰۰ مانع از نقشه (درخت ، سنگ ، بوته) : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

 5- دسترسی به نیروها (Release the Beasts) :

50px-1_Star دستیابی به کماندار (Archer) در پادگان : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars دستیابی به دیوارشکن (Wall Breaker) در پادگان : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars دستیابی به اژدها (ِDragon) در پادگان : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

 6- غارت طلا (Gold Grab) :

50px-1_Star غارت ۲۰,۰۰۰ طلا : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars غارت ۱,۰۰۰,۰۰۰ طلا : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars غارت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ طلا : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

 7- غارت اکسیر (Elixir Escapade) :

50px-1_Star غارت ۲۰,۰۰۰ اکسیر : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars غارت ۱,۰۰۰,۰۰۰ اکسیر : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars غارت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اکسیر : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

 8- پیروزی شیرین (! Sweet Victory) :

50px-1_Star دریافت مجموعا ۷۵ کاپ (Trophy) در حملات  : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars دریافت مجموعا ۷۵۰ کاپ (Trophy) در حملات : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars دریافت مجموعا ۱۲۵۰ کاپ (Trophy) در حملات : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۴۵۰  17px-Gem

 9- سازنده ی امپراتوری (Empire Builder) :

50px-1_Star بازسازی قلعه قبیله (Clan Castle) در روستا  : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars ارتقا قلعه قبیله (Clan Castle) به سطح ۲ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars ارتقا قلعه قبیله (Clan Castle) به سطح ۴ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

 10- شکافنده ی دیوار (Wall Buster) :

50px-1_Star تخریب ۱۰ دیوار در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۱۰۰ دیوار در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۰۰۰ دیوار در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

11- تحقیر کننده (Humiliator) :

50px-1_Star تخریب ۱۰ ساختمان اصلی (Town Hall) در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۱۰۰ ساختمان اصلی (Town Hall) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۰۰۰ ساختمان اصلی (Town Hall) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۵۰  17px-Gem

12- (Union Buster) :

50px-1_Star تخریب ۲۵ کلبه کارگر (Builder’s Huts) در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۲۵۰ کلبه کارگر (Builder’s Huts) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۵۰۰ کلبه کارگر (Builder’s Huts) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۳۰  17px-Gem

13- فاتح (Conqueror) :

50px-1_Star پیروزی در ۲۵ نبرد : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars پیروزی در ۲۵۰ نبرد : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars پیروزی در ۵۰۰۰ نبرد : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

14- غیر قابل شکست (Unbreakable) :

50px-1_Star دفاع موفقیت آمیز در برابر ۱۰ حمله : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars دفاع موفقیت آمیز در برابر ۲۵۰ حمله : ۱۰۰ 22px-XP / ۵۰  17px-Gem

50px-3_Stars دفاع موفقیت آمیز در برابر ۵۰۰۰ حمله : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰  17px-Gem

15- دوستان نیازمند (Friend in Need) :

50px-1_Star اهدا (Donate) تعداد ۱۰۰ واحد نیرو به دوستان : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars اهدا (Donate) تعداد ۵۰۰۰ واحد نیرو به دوستان : ۱۰۰ 22px-XP / ۲۵  17px-Gem

50px-3_Stars اهدا (Donate) تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد نیرو به دوستان : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۵۰  17px-Gem

        * برای مثال یک غول ۵ واحد می باشد. *

16 - له کننده خمپاره انداز (Mortar Mauler) :

50px-1_Star تخریب ۲۵ خمپاره انداز (Mortar) در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۵۰۰ خمپاره انداز (Mortar) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۵۰۰۰ خمپاره انداز (Mortar) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

17 - دزدی قهرمانانه (Heroic Heist) :

50px-1_Star غارت ۲۰,۰۰۰ اکسیر سیاه : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars غارت ۲۵۰,۰۰۰ اکسیر سیاه : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars غارت ۱,۰۰۰,۰۰۰ اکسیر سیاه : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

18- لیگ ستاره ها (League All-Star) :

50px-1_Star پیوستن به لیگ کریستال (Crystal) ا: ۱۰۰ 22px-XP / ۲۵۰  17px-Gem

50px-2_Stars رسیدن به لیگ حرفه ای (Master) ا: ۵۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars دستیابی به لیگ قهرمانان (Champion)ا : ۲۰۰۰ 22px-XP / ۲۰۰۰  17px-Gem

19- نابود کننده زوبین (X-Bow Exterminator) :

50px-1_Star تخریب ۱ زوبین (X-Bow) در جنگ : ۵۰ 22px-XP / ۵۰  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۲۵۰ زوبین (X-Bow) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۵۰۰ زوبین (X-Bow) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰۰  17px-Gem

20- آتش نشان (Firefighter) :

50px-1_Star تخریب ۱۰ برج جهنمی (Inferno Towers) در جنگ : ۵۰ 22px-XP / ۱۰۰  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۲۵۰ برج جهنمی (Inferno Towers) در جنگ : ۵۰۰ 22px-XP / ۲۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۵۰۰۰ برج جهنمی (Inferno Towers) در جنگ : ۵۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰  17px-Gem

**دو دستاورد جدید در نسخه ۹ آوریل (ورژن ۶٫۵۶٫۱) به بازی اضافه شد که مربوط به clan wars می باشد**

21- قهرمان جنگ (War Hero) :

50px-1_Star کسب ۱۰ ستاره در جنگ های کلن (Clan Wars) برای کلن : ۵۰ 22px-XP / ۵۰ 17px-Gem

50px-2_Stars کسب ۱۵۰ ستاره در جنگ های کلن (Clan Wars) برای کلن : ۵۰۰ 22px-XP / ۲۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars کسب ۱۰۰۰ ستاره در جنگ کلن ها (Clan Wars) برای کلن : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰  17px-Gem

22- غنائم جنگی (Spoils of War) :

50px-1_Star جمع آوری ۸۰۰,۰۰۰ طلا از غنائم Clan Wars (جنگ کلن ها)  : ۱۰۰ 22px-XP / ۲۵ 17px-Gem

50px-2_Stars جمع آوری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ طلا از غنائم Clan Wars (جنگ کلن ها)  : ۵۰۰ 22px-XP / ۱۰۰ 17px-Gem

50px-3_Stars جمع آوری ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ طلا از غنائم Clan Wars (جنگ کلن ها)  : ۵۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰ 17px-Gem

کامل کردن همه ی دستاورد ها (Achievements) در مجموع به شما ۹۴۳۲ الماس (Gem) و ۳۵,۸۲۰ تجربه (Experience) می دهد که برای خرید همه ی ۵ کلبه کارگر (Builder’s Huts) کافیست.توضیحات تکمیلی:

در نظر داشته باشید هرچقد که زودتر کاگرهای خود را فعال کنید سریع تر پیشرفت خواهید کرد پس از هم اکنون شروع کنید


 موارد 1تا 5 و 9  :

نیازمند زرنگی شما و سرعت عمل شما می باشد

موارد 6 و 7 و 17 :

با نگهداشتن کاپ خود بین 900تا 1200 بهترین حملات رو خواهید داشت مخصوصن ما بین ساعت 7صبح الی 10 صبح

چگونه اتک موفق و پربار داشته باشید.

بهترین نیروها برای حمله غرات آرچر هستند زیرا در دورترین فاصله قرار میگیرند پس ارچر زیاد بسازید.

دقت داشته باشید مخازن و معادن رابطه مستقیم دارند زمانی که مخازن پر هستند یعنی طرف تازه رفته و معادن خالی است

اما زمانی که لوت اتک بالا نشان میدهد و مخازن خالی هستند یعنی تمام منابع در معادن قرار دارند کافیست معادنی رو پیدا کنید ک در دورترین فاصله از دفاعی ها باشند به راحتی کلی غارت میکنید.


10-11-12-13-16  :

می توان به شکل زیر بدست آورد بالن خود رو به سطح 3 یا 4 برسانید کاپ خورد را پایین بیاورید حدود 300تا500 پس از اون شروع به حمله کنید زمین هایی رو انتخاب کنید که دارای دیوارهای چوبی و پیچ در پیچ و بدون ایر دفنس(ضدهوایی) باشد به راحتی با فرستادن یک بالان از نزدیک ترین طریق به ارچر تاور و نابودی ارچر تاور براحتی بالان تمام موارد 10-11-12-13 و 16 را برای شما نابود خواهد کرد و طی 10روز حمله راحت میتوانید جمهای این موارد رو جمع کنید.

مورد 15:

دونات دوستان خود را سریع پر کنید مخصوصن با جیانت(غول) چون جم خوبی میده

در ضمن در ازای هر دونات مقدار خوبی ایکس پی(تجربه آبی) برای بالا رفتن لول(level) به شما اعطا میکنه.

موارد 8 و 18 :

برای بالا بردن کاپ به راحتی ولی با تحمل و دقت بالا میتوانید بیشترین جم رو بدست بیارید با تلاش 10 روزه اونم روزی یک ساعتو نیم اتک.

چگونه؟

بازیکنان زیادی هستند که خانه های خودشون رو برای شیلد شدن(محافظت گرفتن) بیرون از مپ و دور از دسترس دفاعیاشون میزارن و سریع شیلد بشوند کافیه شما فقط و فقط این خانه ها رو بزنید اونم با 5تا آرچر خیلی سریع میتونید روزی 20تا 30 خانه بزنید ه به موارد 11 و 13 هم کمک میکنه و کاپتون رو راحت میبره بالا.

ضمنا خودتون هم خونتون رو بزارید بیرون که اتک سنگین نخورید


موارد 19 و 20 :

خوب دوستان شما میتونید با جستجوی زیاد دنبال مپ هایی بگردین که ایکس باو ها و یا اینفرنو تاورهای خودشون رو جهت تعمیر بیرون گذاشتن اینجوری شما براحتی میتونید جم جمع کنید. ولی کاپتون براحتی جستجوی بهتر بهتر باید بین 1400تا2000باشه


موارد 21 و 22 :

این وارد را باید از طریق شرکت در وارهای سنگین بدست بیاورید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic